Vårdnadstvist och logistik

Skilsmässan i sig kräver ofta hjälp. Dels så har vi den rent ekonomiska delen där man delar upp bohaget mellan sig och delar sina tillgångar jämnt mellan sig. Det delen brukar kunna bli infekterad och där brukar professionell hjälp underlätta. Att anlita en bodelningsman är ingen dum idé. Därefter så ska man lösa bostadsfrågan för båda parter. Det kan innebära att exempelvis mannen bor kvar i huset och köper ut kvinnan som då kan investera i en ny bostad.

Grundregeln är - eller ska vara - att en skilsmässa ska vara båda till gagn och att ingen ska hamna i kläm; något som förutsätter att båda parterna agerar vuxet, respekterar varandra, är ärliga och kommer ihåg att de en gång älskat personen i fråga. Ofta så har man också en vetskap om att vägarna i framtiden kommer att korsas - detta genom det gemensamma kontaktnät som man har. Eller genom barnen.

Att skiljas med barn är en mer delikat process där man alltid måste sätta barnens bästa i första rummet. Här är rådet tydlighet: förklara för barnen vad som händer, varför det händer, vad som kommer att hända och - framförallt - att både mamma och pappa fortfarande älskar dem. Men att denna kärlek kommer från två olika hem.

Man ska alltid vara vaksam på hur barn reagerar vid en skilsmässa. Här kan man med fördel kontakta- och informera förskola/skola om vad som händer så att personalen kan snappa upp eventuella varningssignaler eller förändringar i barnets humör/beteende. Att anlita en barnpsykolog är också en bra lösning.

Vårdnadstvist kräver juridisk expertis

Tyvärr kan en skilsmässa och innebära att en vårdnadstvist tar fart. Av olika skäl - men ofta med samma avigsida: att barnen hamnar i kläm och skadas. I vissa fall kan ett barn vars föräldrar hamnat i en vårdnadstvist skaffa sig ärr för livet och det måste man förhindra. Även om man befinner sig i en vårdnadstvist så måste barnen sättas först: var vuxen, ta hjälp, informera om vad som händer (med barnets ålder i åtanke) och undvik att smutskasta den andre föräldern.

Därmed inte sagt att en vårdnadstvist aldrig bör äga rum. I vissa fall måste en sådan ske och är att anse som oundviklig. Våld, hot, missbruk, kriminalitet, sexuella övergrepp, grav psykiskt sjukdom är samtliga skäl som är att anse som synnerligen starka argument till varför en vårdnadstvist och ensam vårdnad måste till. Detsamma gäller om den ena parten hela tiden försvårar och, på ren svenska, jävlas. Det kan innebära att pappan inte lämnar/hämtar, aldrig är tillgänglig, hela tiden ändrar planer, aldrig svarar i telefonen eller på annat sätt försvårar umgänget med sitt barn.

Oavsett vilket så bör man alltid vid en vårdnadstvist anlita juridisk hjälp. Det är en svår process att lösa och i vissa fall kan det ombud man anlitar genomföra en egen undersökning som leder till vinst i tvisten. Från statens sida så utgår man alltid från att gemensam vårdnad är bäst för ett barn - men det innebär inte att man aldrig tilldelar exempelvis modern ensam vårdnad. Varje fall är unikt och därför anser vi också att den starkaste länken i den logistiska kedjan vid en vårdnadstvist är att anlita ett juridiskt ombud.

Mer info: https://www.vårdnadstvist.nu.

31 Aug 2018